دراین آزمون ها با ساخت مدل هایی از شناور سطحی با ابعاد کوچکتر و کشش آنها توسط یک ارابه کشش ، درطول یک تانک آب، درسرعت های مختلف، نیروهای وارد برمدل توسط یک دینامومتر اندازه گیری می شود. سپس نیروهای بدست آمده برای کشش مدل کوچک شده درسرعت های مختلف با استفاده از تئوری های هیدرودینامیک  (تئوری فرود) و آنالیز ابعادی به نیروهای متناظر برای کشش مدل درابعاد واقعی تبدیل می گردد. به این آزمون تست مقاومت یا Resistance Test گفته می شود واصولا برای طراحی بدنه شناورها و یا محاسبه قدرت لازم موتور شناورهای سطحی برای حرکت درسرعت های مختلف بکار می رود.