دراین آزمون ها با ساخت مدل هایی از شناور زیر سطحی با ابعاد کوچکتر و کشش آنها توسط یک ارابه کشش ، درطول یک تانک آب، درسرعت های مختلف و در زوایای مختلف حمله، نیروها و ممان های  وارد برمدل توسط یک دینامومتر اندازه گیری می شود. سپس نیروها و ممان های اندازه گیری شده درسرعت های مختلف با استفاده از تئوری های هیدرودینامیک به نیروهای متناظر برای کشش مدل درابعاد واقعی تبدیل می گردد. این آزمون ها اصولا برای طراحی بدنه شناورها  بکار می رود.