پس از تصويب نقشه راه فناوري شناورهاي زيرسطحي در شوراي عالي عتف و مبادله تفاهم نامه فيمابين دانشگاه صنعتي اصفهان و گروه شناورهاي زيرسطحي، كميته راهبري جهت هدايت طرح و پياده سازي اين طرح كلان ملي تشكيل و طرح ريزي يك برنامه اجرايي از سال 1391 با توجه به سقف بودجه تخصيص يافته انجام و برنامه اقدام و انجام توان سنجي ملي به عنوان اصلي ترين طرح هاي هادي نقشه راه معرفی گردید.

طرح كلان بومي سازي عبارتست از احصاي بيش از 500 فناوري مورد نياز و كليدي زير سطح در راستای طراحي و ساخت بيش از 8 محصول استراتژيك زير سطحي و برپايي بيش از 30 ساختار پژوهش و توسعه جهت دستيابي به صنعت بومي زير سطح

ره آورد انجام طرح كلان بومي سازي عبارتست از:

  • دسترسي به فنآوري هاي نوظهور و پيچيده زيرسطحي جهت رفع شكاف ها و احراز همطرازي تكنولوژيك در مقياس جهاني
  • دفع و خنثي سازي تهديدات فنآورانه دشمنان فرامنطقه اي
  • تأمين پشتيباني هاي علمي و فنآورانه از راهبرد دفاع بازدارنده زيرسطحي در نبردهاي نامتقارن دريايي

اقدامات انجام شده :

  • برگزاري 15 جلسه كميته راهبري متشكل از روساي دانشگاه هاي صنعتي اصفهان (دانشگاه محوري) و دانشگاه هاي هرمزگان، بابل و مالك اشتر به عنوان دانشگاه هاي همكار، رياست حوزه راهبري وزارت دفاع، رياست سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع و دبير كميسيون دفاع و امنيت ملي
  • تهيه بالغ بر 200 RFP  و شناسنامه فناوري هاي برگزيده براي شروع پروژه ها
  • انعقاد توافقنامه انجام سري اول اکتساب فناوريها و ایجاد مقدمات توافقنامه دوم