این پژوهشکده با استفاده از کادرتخصصی مجرب خود در راستای تحقق بخشیدن به اهداف ذیل قدم بر می دارد :

  • پژوهش های کاربردی منتهی به تولید فناوری های پیشرفته وساخت تجهیزات دریایی و زیردریایی مرتبط به نیازهای ملی و منطقه ای
  • مجموعه ای همگن از پژوهش های دانش بنیان علوم مهندسی دریایی با برآیند تولید علوم کاربردی و دانش فنی مهندسی درقلمرو ملی و بین المللی
  • آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص تدوین و انتشار یافته های عملی – پژوهشی درزمینه های دریایی در سطح ملی و بین المللی

به منظور دستیابی به اهداف عالیه ذکر شده ، گروه های پژوهشی برحسب نوع نیاز دربخش های مختلف پژوهشکده مشغول به فعالیت هستند :