تاریخچه

درسال 1363 این مجموعه با نام مرکز تحقیقات علوم هوایی و دریایی برای طراحی و ساخت شناورهای زیرسطحی درمحل دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد گردید. درمهرماه سال 1371 با تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و  فناوری  نام این مرکز به پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا تغییریافت.
این پژوهشکده  دارای بیش از 5000 مترمربع زیربنا و شامل فضاهای پژوهشی، کارگاهی و آزمایشگاهی مجزا می باشد. این مرکز دارای گروه های پژوهشی برق و ناوبری ، سازه ومواد، هیدرودینامیک و امکانات پشتیبانی قابل توجهی بوده و با استفاده از کادر تخصصی مجرب خود درامر پژوهش های منجربه تولید فناوری های پیشرفته و ساخت تجهیزات دریایی و زیردریایی فعالیت می نماید.

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی